Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 21/05/2018.

 

Bydd yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun, 28/05/2018.

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mai 2018.

Diweddariad misol, Mai 2018.

 Traddodwyd Darlith Goffa David Edward Hughes eleni gan ein Curadur, David Crawford.

‘Technoleg y Gramoffôn a Datblygiad y Record 78RPM’ oedd ei destun a chyflwynodd gipolwg ar ddatblygiad recordio sain y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.  Soniodd am y Cyfnod Acwstig, 1880-1925, pan ddyfeisiodd Thomas Edison ac Alexander Graham Bell recordiau silindr, ac, yn hwyrach, dyfeisiodd Emile Berliner recordiau fflat.  Roedd y recordiau silindr yn well yn dechnolegol na’r rhai fflat, ond roedd hi’n bosib i gynhyrchu cannoedd o gopïau ar y tro o’r rhai fflat, a dyna pam y llwyddon nhw ar draul y silindrau.  Cawsom wrando ar gerddoriaeth glasurol ar record 78RPM ar gramoffôn HMV, roedd David wedi ei weindio i fyny ynghynt.

 

 

Yn 1925, dechreuwyd recordio yn drydanol, a dyma ddechrau’r  Cyfnod Trydanol, 1925-1960.  Dechreuwyd recordio cerddoriaeth i gydfynd â ffilmiau yn y sinema yn y Prosiect Vitaphone ac, yn hwyrach,  datblygwyd recordiau finyl.  Dyfeisiodd Alan Blumlein recordiau stereo ac mae’r dechnoleg hon yn dal i gael ei defnyddio heddiw.  Oeddech chi’n gwybod mai ‘Nipper’ oedd enw’r ci a ddefnyddiwyd i hysbysebu recordiau His Master’s Voice?

 

Diolchodd David i’r gynulleidfa am eu cefnogaeth a alluogodd yr Amgueddfa i brynu taflunydd newydd.

 

Fel y gwelwch yn y llun nesaf, mae Martyn, ein gwirfoddolwr newydd, yn gweithio i adfer hen radio Osram Music Magnet Three.  Cynhyrchwyd y radio yma tua 1929 fel pecyn o gydrannau ynghyd â chyfarwyddiadau, ar gyfer yr amatyr.  Cyflwynwyd y radio arbennig hwn i’r Amgueddfa gan Geraint o Ogledd-Orllewin Lloegr a ymwelodd â Stondin Gwefr heb Wifrau yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013.  Hyderwn y bydd Martyn yn llwyddo i’w gael i weithio unwaith eto!

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.

Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.

Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan yr Athro Dyfrig Hughes.

 

Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

 

Diweddariad misol, Ebrill 2018

Diweddariad misol, Ebrill 2018

 

“Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba” oedd testun Lila Haines pan ddaeth i siarad â ni yn yr Amgueddfa ym mis Chwefror.  Bu’n gweithio ar yr ynys fel gohebydd a newyddiadurwraig ar y darllediadau Iaith Saesneg o 1988 tan 1992, cyfnod o newidiadau gwleidyddol mawr ar draws y byd.  Roedd chwech gorsaf radio cenedlaethol yng Nghuba ar y pryd, a Radio Havana oedd gorsaf swyddogol y llywodraeth, a darlledai mewn naw iaith.  Cafodd Lila gyfle i gyflwyno a golygu’r newyddion ar y radio, mynychu cynadleddau rhyngwladol a chyfarfod â phobl enwog fel Castro ei hun.  Soniodd am y 29,000 o blant a gludwyd i Guba i dderbyn gofal ar ôl ffrwydrad Chernobyl a’r parseli bwyd a anfonwyd i Ddwyrain Ewrop ar ôl Cwymp Mur Berlin yn 1989.  Yn yr un flwyddyn, cosbwyd a dienyddiwyd rhai o bobl blaenllaw Cuba, gan gynnwys Cadfridog Arnaldo Ochoa, am fod yn gysylltiedig â chartelau cyffuriau.  Lila oedd yn cyflwyno’r Newyddion yn fyw ar y radio pan dderbyniodd gyhoeddiad o Washington, yn cyhoeddi dechreuad Rhyfel Cyntaf y Gwlff.  Yn 1991 ymwelodd Nelson Mandela â Chuba ac mae gan Lila lun a dynnodd ohono ar yr achlysur hwnnw.

Ers gadael yr ynys, mae Lila wedi gweithio i’r Cynulliad yng Nghaerdydd ac i Oxfam.  Ar hyn o bryd mae hi’n Gadeirydd Masnach Deg dros Gymru, (edrychwch ar fairtradewales.com) ac yn gweithio ar ei liwt ei hun.  Dyma lun o Lila, gyda Suna oedd ym Merlin pan syrthiodd y Mur!

 

 

Yn ystod cyfnod 20/04/18 - 30/06/18 bydd un o’n radios yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o Arddangosfa Fforwm Treftadaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru, “100 o Wrthrychau”.  Radio derbyniwr atgynhyrchiol Foulkes ydy o, a wnaethpwyd ac a werthwyd yn Siop Foulkes yn Y Rhyl, tua 1926.  Mae ganddo 4 falf ac mae’n cael ei bweru gan fatris.  Dyma

 lun o’r radio ac o’r siop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.
Ebrill 27ain, yn Gymraeg, “Yr Efe - T.H. Parry-Williams a'r Isymwybod", gan Ioan Talfryn.
Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.
Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.
Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan Dyfrig Hughes.
Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

Tybed faint ohonoch glywodd Geraint Lloyd, Radio Cymru, yn sgwrsio am Gwefr heb Wifrau efo Ioan Talfryn am 11.30 nos Lun, 19/02/18?  Mae’r clip yn dal ar wefan Radio Cymru.  Mae’n amlwg bod pobl y cyfryngau yn pori trwy’r papurau bro yn rheolaidd. 
 
 
Diolch i’r Bigwn am yr hysbys! 

Diweddarial misol, Mawrth 2018.

Diweddarial misol, Mawrth 2018.

 

Cawsom ddarlith arbennig iawn ar Ionawr 19eg pan ymwelodd John Clark â’r Amgueddfa am yr ail waith i sôn am ei ddiddordeb, Creu Gemwaith.  Rhoddodd fraslun i ni o gefndir hanesyddol metalau, gan gyfeirio yn arbennig at yr Hen Eifftiaid a’u sgiliau rhyfeddol yn toddi ac yn trin aur i wneud gemwaith ac offer pob dydd 2330 c.c..  Ceir tystiolaeth am hyn mewn lluniau ac hieroglyffigau sydd ar waliau beddau o’r cyfnod.  Yn y rhan o lun o fedd Mereruka isod, gwelir chwech dyn yn chwythu aur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonioddd John am wahanol fetelau, a’r ffordd i raddio aur.  Esboniodd fod aur pur yn 24 carat, a bod yr aur ‘gwyn’ sy’n boblogaidd ar hyn o bryd, o bosib yn aur 18 carat gyda metel arall, fel arian, wedi ei ychwanegu ato.  Dangosodd luniau o’r modrwyau, tlysau a’r clustdlysau mae wedi eu creu, a roedd hi’n braf i weld ei wraig, Sue, yn gwisgo rhai.  

 

 

 

 

Fel y gwelwch, mae gan yr Amgueddfa Radio Celfyddyd Bop batri eiconig o’r 70au.  Mae’r seinydd yn y llythyren "O" ac mae antena telescopig yn y cefn. 

Mae’n medru derbyn gorsafoedd FM a MW ac roedd yn bosib prynu’r radio mewn coch, glas neu aur.

 

 Bu raid gohirio darlith Ifor ap Glyn ar “Darlledu yng Nghymru” tan Mehefin 15fed.  David Crawford, Curadur yr Amgueddfa, fydd yn traddodi darlith flynyddol David Edward Hughes felly ar Fawrth 16eg, a ‘Datblygiad y Record                                                                                                                     Gramoffôn 78RPM’ fydd ei destun.

 

Dyma’r darlithiau eraill yn y gyfres: 

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.

Ebrill 27ain, “Yr Efe - T.H. Parry-Williams a'r Isymwybod", gan Ioan Talfryn.

Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  

 

Bydd ein Bore Coffi eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

Croeso cynnes i bawb.

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

Dydd Sadwrn, Mehefin 2il:  10.00 y.b.:  Bore Coffi yn Eirianfa, Dinbych. LL16 3TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo